به دنبالت گر بیایم
نیستی
پس دیدی
سنگ دلی از ما نیست


دسته ها : حرفهای از تب
پنج شنبه سی یکم 5 1387
X